Dina rättigheter

Vi är en del av hälso- och sjukvården och för journal. Alla vårdgivare är skyldiga att föra journal för varje patient. Det är mycket viktigt att till exempel bedömningar, behandling och uppföljning finns dokumenterat i journalen för att kunna garantera en god och säker vård.

Sekretess

  • All personal inom vården har tystnadsplikt. Grunden är att alla uppgifter om dig lyder under sekretess.
  • Samtidigt gäller att vårdnadshavare har rätt till information och insyn om sitt barn om det är under 18 år. Exakt vad en vårdnadshavare ska få veta behöver vi avgöra från fall till fall, ofta tillsammans med dig. Något förenklat kan man säga att ju äldre du som patient är – desto mer sekretess gäller.
  • Om det under samtalet kommer fram saker som vi bedömer är fara för dig är vi skyldiga att agera och anmäla oro till socialtjänsten.

Samordnad individuell vårdplanering (SIP)

Om du/ni har flera vårdkontakter har ni rätt till att alla samlas med er för att göra en gemensam vårdplan – den kallas för en samordnad individuell vårdplanering (SIP). Den syftar till att samordna den vård och behandling som ges av olika aktörer som till exempel socialtjänsten, skola och barn- och ungdomspsykiatri.

Fritt vårdval

Som patient har du alltid rätt att byta mottagning och/eller behandlare om du skulle vara missnöjd. Du behöver inte uppge någon anledning om du inte vill. Du har rätt att få information om alla de behandlingsmetoder som din mottagning erbjuder.

Journalföring

Enligt hälso- och sjukvårdslagen dokumenteras alla kontakter du har med hälso- och sjukvården. Vi skriver en patientjournal som är din egen och i den beskriver vi de insatser som vi gör för dig. Journaluppgifterna följer med dig i din kontakt med annan behandling.

Om du är över 18 år har du rätt att spärra din journal så att andra vårdinstanser inte har tillgång till den. Vid akut sjukvård har dock läkare rätt att läsa din journal oavsett en sådan spärr.

Väntetider

Väntetiderna till Maria Ungdom kan variera. Vi är skyldiga att erbjuda dig en tid till ett första besök inom 30 dagar, men oftast får du en tid mycket snabbare än så. Vid en akut situation får du alltid hjälp direkt.

Vårdgaranti

  • Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, dit Maria Ungdom hör, gäller vårdgaranti som innebär att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid.
  • Vid akuta situationer får du hjälp direkt.

 

Du kan läsa mer under Trygg och säker vård